Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-VIII

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

 

Opiekun samorządu: Dominika Misztal, Magdalena Kozielska, Anna Jęczmionka

 

 

 

Hasło programowe

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

 

I. ŻYCIE     SZKOŁY

 

1.Wybór Samorządu Szkolnego

 

2. Zapoznanie z ważnymi dokumentami szkoły

 

2.Opracowanie planu pracy, podział obowiązków

 

3. Przypomnienie zasad funkcjonowania samorządu szkolnego

 

4. Sporządzenie gazetki informacyjnej

 

 

 

 

IX2018.

 

IX 2018r.

 

IX 2018r.

 

IX 2018r.

 

na bieżąco

 

 

opiekunowie Samorządu S.

 

 

 

Samorząd szkolny

 

 

 

Samorząd szkolny i opiekunowie

 

II.UCZNIOWIE GOSPODARZA-MI SZKOŁY (imprezy klasowe i szkolne)

 

 

- Apel z okazji Dnia Chłopca

- Dyskoteki: andrzejkowa, karnawałowa

-Walentynki – poczta zakochanych

-Apel z okazji Dnia Kobiet

 

- organizacja Światowego Dnia Uśmiechu

- przygotowanie upominków z okazji DEN

- organizacja Światowego Dnia Pluszowego Misia

- organizacja akcji „ Czytanie z Mikołajem”

- aktywny udział w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

- prowadzenie szkolnego radia „ Pozytywna dwójka”

 

 

 

 - Zbieranie darów na cele charytatywne, organizowanie akcji charytatywnych „ Pomoc Rodzinie”, „WOŚP” itp.

 

 

- Kolorowy piątek

 

 

 

 

 

 

IX 2016r.

XI 2016r, II 2017.

II 2017r.

III 2017r.

 X2016

 X2016

XI 2016

  XII 2016

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

opiekunowie Samorządu S.

wychowawcy

Członkowie samorządu

 

 

 

 

RYWALIZAC-

JA W NAUCE

 

 

 

 

  1. Konkurs fotograficzny  

„Jesienna przygoda z książką”

2.       Konkurs na najpiękniej udekorowaną klasę z okazji świąt

 

 

 

 

 

 

XI 2018r.

 

XII 2018

 

 

opiekunowie Samorządu s.

 

 

 

opiekunowie

Samorządu s.

 

IV.SZERZENIE WIEDZY O TRADYCJACH I HISTORII SZKOŁY

 

1.Dzień tolerancji i życzliwości

 

2.Dzień otwarty szkoły – Święto Rodziny

 

 

 

 

IV 2019r.

 

V 2019r.

 

 

 

 

 

samorządy klasowe

Samorząd szkolny

opiekunowie i wychowawcy

 

V. MY I ŚRODOWISKO

1. Udział w akcji Sprzątanie Świata

 

2. Dzień Ziemi:

-          konkurs plastyczny „Piękna nasza Ziemia cała”

 

 

IX 2018r.

 

IV 2019r.

 

 

Samorządy klasowe

samorządy klasowe i szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy Samorządu został zatwierdzony przez członków SU dnia 05 IX 2018r., członkowie zapoznali się z :

 

- regulaminem szkoły, statutem szkoły, koncepcją pracy szkoły, WSO, programem profilaktyki i wychowawczym, harmonogramem uroczystości szkolnych, harmonogramem spotkań z rodzicami, kalendarzem roku szkolnego 2018/19

 

Samorząd pozytywnie zaopiniował w/w dokumenty.

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE

 Opracowała: mgr Iwona Krzykała 

Podstawa prawna regulaminu:

 

 

 

1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

 

 

 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie

 

 

 

3. Konwencja Praw Dziecka.

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia wstępne

 

Art.1.

 

 

 

1.       Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę

 

 „Szkolny Samorząd Uczniowski”, w skrócie „SU”.

 

 

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

 

 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie.

 

 

 

4. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły.

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Art.2.

 

 

 

      1.Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

 

 

 

a) uczniowie klasy,

 

 

 

b) klasowe Rady Uczniów (samorząd klasowy)

 

 

 

c) zebranie wszystkich klasowych rad uczniów,

 

 

 

d) szkolna Rada Uczniów.

 

 

 

Art.3.

 

 

 

1.Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy.

 

 

 

2.Klasowa rada uczniów może składać się z trzech osób.

 

 

 

3.W jej skład koniecznie powinien wejść:

 

a) przewodniczący,

 

b) zastępca przewodniczącego,

 

c) sekretarz

 

 

Art.4.

 

 

 

1. W skład szkolnej rady uczniów wchodzą:

 

 

 

a)       Przewodniczący – wybierany drogą głosowania

 

b)       zastępca przewodniczącego

 

c)       sekretarz

 

d)       pozostali członkowie, biorący udział w organizacji imprez szkolnych

 

 

 

2.W samorządzie działają stałe sekcje organizacyjne:

 

 

 

a) informacyjna,

 

 

 

b) teatralno-muzyczna – wszyscy członkowie

 

 

 

c) plastyczna, gazetkowa

 

3.Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania.

 

 

 

Art.5.

 

1.Opiekun samorządu wybierany jest przez uczniów szkoły z klas II-VI drogą głosowania.

 

2.Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności.

 

3.Opiekun samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności SU.

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Praca Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Art.6.

 

 

 

1.Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje opiekun szkolnego samorządu.

 

2.Zebranie samorządu uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora szkoły, opiekuna samorządu, rady pedagogicznej lub klasowych rad uczniów.

 

3.Zebrania samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

 

 

Art.7.

 

1.Do zadań klasowych rad uczniów należą:

 

 

 

a) współpraca z wychowawcą ( pomoc dla wychowawcy w realizacji jego zadań ),

 

b) pomoc uczniom uczącym się słabo,

 

 

 

c) organizacja imprez klasowych,

 

 

 

d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy

 

 

 

 

Art.8. 

 

Zadania opiekuna:

 

Zebranie wszystkich klasowych rad uczniów , w dalszej kolejności:

 

 

 

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU,

 

 

 

b) planuje pracę SU (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy),

 

 

 

c) zatwierdza roczny plan pracy SU,

 

d) przedstawia dyrektorowi wnioski dotyczące działalności SU, udziału uczniów w życiu szkoły.

 

 

 

Rozdział 4

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 

Art.9.

 

1.Uczniowie mają prawo do:

 

 

 

a) wyłania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych,

 

 

 

b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady SU,

 

 

 

c) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU,

 

 

 

d) nowelizacji regulaminu samorządu,

 

 

 

e) odwołania Rady SU,

 

 

 

f) zmiany opiekuna SU,

 

 

 

g) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,

 

 

 

h) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

 

 

 

 

 

zapoznania się ze statutem szkoły, z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami,

 

 

 

 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 

 

 

 organizacji życia szkolnego,

 

 

 

 działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

 

 

 

 redagowania ściennej gazetki szkolnej.

 

 

 

 2.Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego samorządu.

 

 

 

 

Rozdział 5

 

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego

 

 

 

Art.10.

 

 

 

1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

 

 

 

2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie.

 

 

 

Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów.

 

 

 

Art.11.

 

1.Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 

2.Głosowanie jest:

 

 

 

b) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),

 

 

 

c) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),

 

 

 

d) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),

 

 

 

e) tajne (głosujący pozostaje anonimowy) lub jawne- w zależności od tematu głosowania i decyzji uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Art.12.

 

 

 

1. Wybory do SU ogłaszane są przez Dyrektora szkoły.

 

 

 

2. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie klas II-VI.

 

 

 

3. Każda klasa  może zgłosić tylko jednego kandydata.

 

 

 

4. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.

 

 

 

5. W skład komisji wyborczej wchodzą:

 

 

 

a) przewodniczący komisji – Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego powołana,

 

 

 

b) zastępca przewodniczącego – opiekun SU,

 

 

 

c) członkowie – trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

6.Głosowanie do SU odbywa się w ciągu jednego dnia.

 

 

 

Art.13.

 

 

 

1. Wotum nieufności do SU może zgłosić pisemnie do Dyrektora szkoły co najmniej 50% osób. Dyrektor, w ciągu 1 tygodnia, organizuje wtedy głosowanie dotyczące odwołania samorządu. Zostaje on odwołany, jeżeli głosuje za tym większość (50% + 1) uprawnionych.

 

2. Samorząd sam może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za pośrednictwem opiekuna SU pisemny wniosek do Dyrektora szkoły. Nowe wybory odbywają się w ciągu 2 tygodni.

 

 

 

3. W razie odwołania SU jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki do chwili przejęcia funkcji przez nowy samorząd.

 

 

 

Rozdział 6

 

 

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

Art.15.

 

1.Samorząd Uczniowski posiada:

 

 

 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

 

 

 

d) roczny plan pracy

 

 

 

Rozdział 8

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

Regulamin został omówiony i  zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski na zebraniu w dniu  05 września 2016 roku oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców dnia 06 września 2016r.

 

 

 

Opiekunowie: Iwona Krzykała, Ewa Mąka

 

 

 

Potwierdzenie zgodności Regulaminu ze Statutem Szkoły:

 

Dyrektor Szkoły – mgr Dorota Sobala

 

 

 

Zegar

Kalendarz

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31